Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Μή τό διαβάσετε 'από κάτω πρός τά έπάνω....


Πολιτικών λόγοι


Στο κόμμα μας, πραγματοποιούμε αυτό που υποσχόμαστε.
Μόνο οι ανόητοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι
δεν αγωνιζόμαστε  κατά της διαφθοράς.

Aκουαπονική. Πάνε Μαζί Φυτά και Ψάρια;Από το Καλαθάκι της ‘Αννας Χαλκιά.
καιhttp://www.viologika.gr/aquaponiki.php
Η ακουαπονική αποτελεί μίξη της ιχθυοκαλλιέργειας και της υδροπονίας.
Είναι μια μορφή καλλιέργειας στην οποία το νερό αποτελεί το κύριο μέσο στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά και από το οποίο αντλούν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (όπως και στην αεροπονική).

Σε κανένα μέρος, λοιπόν, της ακουαπονικής καλλιέργειας δεν προστίθεται χώμα.
Στα φυτά διοχετεύεται νερό από την ιχθυοκαλλιέργεια. Εδώ τα φυτά δρουν σαν φίλτρο για το νερό, αποσπώντας από αυτό όλα τα θρεπτικά του στοιχεία (και είναι πολλά αυτά) και το γυρνούν πάλι στα ψάρια πεντακάθαρο.
Η ακουαπονική δεν χρησιμοποιεί χημικά λιπάσματα και άλλα πρόσθετα στο νερό. Η λίπανση του νερού προέρχεται από 100% οργανικό λίπασμα ψαριών, εξαιρετικά πλούσιο σε μέταλλα, ιχνοστοιχεία και ότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του φυτού.
Η πλήρης απουσία χημικών λιπασμάτων και άλλων επιπρόσθετων ουσιών είναι αυστηρά επιβεβλημένη για τη λειτουργία ενός συστήματος ακουαπονικής.
Αν, για παράδειγμα, ο καλλιεργητής προσθέσει χημικές ουσίες για την ταχύτερη ανάπτυξη των ψαριών, τα φυτά του θα πεθάνουν. Αντίστροφα, η οποιαδήποτε προσθήκη χημικού λιπάσματος στα φυτά θα σκοτώσει γρήγορα όλα τα ψάρια.
Τα τρόφιμα από μια ακουαπονική καλλιέργεια είναι απολύτως ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία.
Είναι ζήτημα χρόνου ώστε η Ακουαπονική να οριστεί επίσημα ως βιολογική καλλιέργεια.
Για την ώρα, έχει καταταχθεί στην κατηγορία που ονομάζεται “βιοασφαλής καλλιέργεια“.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Δελφικά παραγγέλματα

α) Έπου Θεώ …. να ακολουθείς τον Θεό
β) Νόμω πείθου…. να είσαι νομοταγής
γ) Θεούς σέβου… να σέβεσαι τους Θεούς
δ) Γονείς σέβου… να σέβεσαι τους γονείς σου
ε) Ηττώ υπέρ δικαίου… να μάχεσαι για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο
στ) Γνώθι μαθών… να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες
ζ) Ακούσεις νόει… να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νού
η) Σ’ αυτόν ίσχε… να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτόέλεγχος , αυτοπειθαρχία
θ)Φρονεί θνητά… να «σκέφτεσαι»ι πάντα ως θνητός
ι) Εσίαν τίμα… να τιμάς το σπίτι σου
ια) Άρχε σε αυτού… να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχία
ιβ) Φίλοις βοήθει… τον φίλο πάντα να βοηθάς
ιγ) Θυμού κράτει… να συγκρατας τον θυμό σου αυτοπειθαρχία
ιδ) Φρόνησιν άσκει… να καλλιεργείς το φρόνημά σου
ιε) Πρόνοιαν τίμα… να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεται
ιστ) Όρκω μη χρώ… να μην δίδεις όρκο
ιζ) Φιλίαν αγάπα… την φιλία να επιδιώκεις
ιη) Παιδείας αντέχου… να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσης
ιθ) Δόξαν δίωκε… να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμες
κ) Σοφίαν ζήτει… να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας
κα) Καλόν το λέγε… να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια
κβ) Ψέγε μηδένα… μήν κατακρίνεις κανένα
κγ) Επαίνει αρετή… να επαινείς την αρετή
κδ) Πράττε δίκαια… να είσαι δίκαιος στα έργα σου
κε) Φίλοις ευνόει… να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων
κστ) Εχθρούς αμύνου… να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σου
κζ) ευγένειαν άσκει… να είσαι ευγενικός
κη) Κακίας απέχου… να απέχεις από κακίες
κθ) Κοινός γίνου… να είσαι κοινωνικός
λ) Ίδια φύλαττε… να προστατεύεις τα δικά σου
λα) Αλλοτρίων απέχου… να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες
λβ) Εύφημος ίσθι… να είσαι ήπιος χαρακτήρας
λγ) Άκουε πάντα… να ακούς τα πάντα
λδ) Φίλω χαρίζου… να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σου
λε) Χρόνου φείδου… να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο
λστ) Όρα το μέλλον… να σκέφτεσαι το μέλλον σου
λζ) Ύβριν μίσει… να είσαι εχθρός της ύβρεως
λη) Ικέτας αιδού… να έχεις ηθικούς φόβους, φραγμούς
λθ) Υιούς παίδευε… να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σου
μ) Έχουν χαρίζου… να χαρίζεις
μα) Δόλου φοβού… να αμυνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπους
μβ) Ευλόγει πάντας… να μιλάς με ωραίο τρόπο
μγ) Φιλόσοφος γίνου… να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος της
μδ) Όσια κρίνε… δίκαια να κρίνεις
με) Γνούς πράττε… να γνωρίζεις αυτό που κάνεις, αυτογνωσία
μστ) Φόνου απέχου… να μην φονεύσεις
μζ) Εύχου δυνατά… να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητά
μη) Σοφοίς χρω… να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σου
μθ) Ήθος δοκίμαζε… να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικός
ν) Λαβών απόδος… όταν λαμβάνεις να δίνεις
να) Υφορώ μηδένα… κανέναν να μην υποβλέπεις
νβ) Τέχνη χρω… να δίνεις την τέχνη σου για χρήση
νγ) Ο μέλλεις δος… να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη, εθελοντισμός
νδ) Ευεγερσίας τίμα… να τιμάς όσους σε ευεργετούν
νε) Φθόνει μηδενί… κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό του
νστ) Φυλακήν πρόσεχε…να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομία
νζ) Ομοίοις χρω… τους όμοιους σου να δίνεις
νη) Διαβολήν μίσει… να μην είσαι κακός να αποφεύγεις την μοχθηρία
νθ) Δικαίως κτω… ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια
ξ) Αγάθους τίμα… να εκτιμάς τις καλές πράξεις των άλλων
ξα) Κριτήν γνώθι… να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνει
ξβ) Γάμους κράτει… να σέβεσαι τον γάμο σου
ξγ) Τύχην νόμιζε… να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί πρόληψη
ξδ) Εγγύην φεύγε… μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιον
ξε) Πάσι διαλέγου… να μιλάς σε όλους
ξστ) Ελπίδα αίνει… να δοξάζεις την ελπίδα
ξζ) Δαπανών άρχου… να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου, όχι σπάταλος
ξη) Κτώμενος ήδου… να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο
ξθ) Αισχύνην σέβου… αυτοσεβασμός
ο) Χάριν εκτέλει… να κάνεις χάρες με σύνεση
οα) Ευτυχίαν εύχου… να ευτυχείς να βλέπεις θετικά την πορεία σου, αισιοδοξία
οβ) Τύχην στέργε… να συμφωνείς με την τύχη σου
ογ) Ακούων όρα… όταν ακούς να βλέπεις
οδ) Εργάζου κτητά… όταν εργάζεσαι αποκτάς εργατικότητα
οε) Έριν μίσει… να μισείς τις φιλονικίες
οστ) Όνειδος έχθαιρε… να εχθρεύεσαι την κατάκριση
οζ) Γλώσσαν ίσχε… να συγκρατείς την γλώσσα σου
οη) Ύβριν αμύνου… να μην υβρίζεις
οθ) Κρίνε δίκαια… να είσαι δίκαιος στην κριτική σου
π) Χρώ χρήμασι… με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου όχι σπατάλες
πα) Αδωροδόκητος δοκίμαζε… να μην δωροδοκείσαι-δωροδοκείς για προσωπικά οφέλη
πβ) Αιτιώ παρόντα… να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν
πγ) Λέγε ειδώς… να διακρίνεις την ομιλία σου
πδ) Βίας μη έχου… να αποφεύγεις να είσαι βίαιος
πε) Αλύπως βίου… να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λύπες
πστ) Ομίλει πράως… να είσαι ήρεμος στην ομιλία
πζ) Φιλοφρόνει πάσιν… όλους να τους αγαπάς
πη) Υιοίς μη καταθάρρει… μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου
πθ) Γλύττης άρχε… να κυριαρχείς στην γλώσσα σου
S) Σ’ αυτόν ευ ποιεί… να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σου
Sα) Ευπροσήγορος γίνου… να παρηγορείς
Sβ) Αποκρίνουν εν καιρώ… να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικά
Sδ) Πράττε αμετανοήτως… δια καλές πράξεις να μην μετανιώνεις
Sε) Αμαρτάνων μετανόει… να μετανοείς για τις ανομίες σου
Sστ) Οφθαλμού κράτει… να ελέγχεις ότι βλέπεις, όχι ηδονοβλεψίες
Sζ) Βολεύου χρήσιμα… με καλό τρόπο να επιβιώνεις
Sη) Επιτέλει συντόμως… να πληρώνεις αμέσως
Sθ) Φιλίαν φύλαττε… να κρατάς και διαφυλάτεις την φιλία σου
ρ) Ευγνώμων γίνου… να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου
ρα) Ομόνοιαν δίωκε… να επιδιώκεις την ομόνοια
ρβ) Άρρητα μη λέγε… τα μυστικά μην αποκαλύπτεις προδίδεις
ργ) Το κρατούν φοβού… να σέβεσαι τον ανώτερο
ρδ) Καιρόν προσδέχου… να δέχεσαι τον χρόνο
ρε) Έχθρας διάλυε… να διαλύεις εχθρότητες
ρστ) Γήρας προσδέχου… να δέχεσαι τα γηρατειά
ρζ) Επί ρώμη μη καυχώ… μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου
ρη) Ευφημίαν άσκει… να έχεις τιμή στην κοινωνία
ρθ) Απέχθειαν φεύγε… την κακία να αποφεύγεις
ρι) Πλούτι δικαίως… να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο
ρια) Δόξαν μη λείπε… να μην υποτιμάς την δόξα
ριβ) Κακίαν μίσει… την κακία να αποφεύγεις
ριγ) Κινδύνευε φρονύμως… με σύνεση και λογική να κινδυνεύεις
ριδ) Χρησμούς θαύμασε… να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουν
ριε) Ους τρέφεις αγάπα… να αγαπάς την οικογένειά σου
ριστ) Απόντι μη μάχου… τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείς
ριζ) Πρεσβύτερον αιδού… να σέβεσαι τον ανώτερο σε ηλικία βαθμό
ριη) Νεώτερον δίδασκε… να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικία
ριθ) Πλούτω απίστει… μην έχεις «θεό» τον πλούτο
ρκ) Σε αυτόν αιδού… να είσαι σεμνός όχι δούλος των παθών σου
ρκα) Μη άρχε υβρίζων… μήν διακατέχεσαι από ύβρεις
ρκβ) Προγόνου στεφάνου… να τιμάς τους προγόνους σου
ρκγ) Επι νεκρω μη γέλα… να σέβεσαι τους νεκρούς
ρκδ) Ατυχούντι συνάχθου… ενωμένος με άτυχο να είσαι, να παίρνεις το μέρος του αδυνάτου
ρκε) Χαρίζου ευλαβώς… λογικά και με σέβας να χαρίζεις
ρκστ) Εξ’ ευγενών γέννα… να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους
ρκζ) Επαγγέλου μηδενί… μη διατάζεις κανένα
ρκη) Τύχη μη πίστευε… μην είσαι έρμαιο της τύχης σου τυχοδιώκτης
ρκθ) Τελεύτα άλυπος… να επιβιώνεις χωρίς λύπες
ρκλ) Μέτρον άριστον… ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο άνευ ακροτήτων
ρλα) Αδικείαν μίσει… να μισείς την αδικία
ρλβ) Ευσέβειαν φύλαττε… να είσαι ευσεβής
ρλγ) Ηδονής κραττείν… να μή είσαι ηδονολάτρης, ηθικοί φραγμοί όρια αυτοέλεγχος
ρλδ) Βίαν μηδέν πράττειν… να μη είσαι υπερβολικά βίαιος σε τίποτα
ρλε) Τέκνα παιδεύειν… μάθε στα παιδιά σου την αληθινή ζωή από νωρίς
ρλστ) Μη θρασύνου… να μη ν είσαι θρασύς
ρλζ) Νόμοις πείθου… να είσαι νομοταγής πολίτης
ρλη) Μελέτει το παν… να μελετάς τα πάντα
ρλθ) Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι… να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή
ρμ) Μη επί παντί λύπου… μην λυπάσαι για κάθε τι
ρμα) Πίνων αρμόζες… όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος , η μέθη είναι ύβρη
ρμβ) Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών… μην διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες
ρμγ) Το συμφέρον θηρώ… να κυνηγάς το καλό σου
ρμδ) Θνήσκε υπερ Πατρίδος… να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθεί
ρμε) Τω βίω μάχου… η ζωή είναι διαρκής αγώνας μάχη
ρμστ) Ευ πάσχε θνητός… να υπομένεις ότι συμβεί, είσαι θνητός
ρμζ) Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός…
παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός

ΠΗΓΗ

"Γραβιέρα Ελβετίας" ή " Κασέρι Ολλανδίας"; Εσείς τι προτιμάτε;


ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση
Κατά τη ταπεινή μου γνώμη το μεγαλύτερο Ελληνικό παράδοξο είναι ο χώρος της τυροκομίας. 
Η Ελλάδα είναι 4η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τυροκομικών στο κόσμο. 
Οι Έλληνες είναι πρώτοι σε κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στον κόσμο, 28 κιλά το χρόνο ανά κάτοικο. 
Επίσης είμαστε η χώρα που παράγει τα περισσότερα διαφορετικά τυριά στο κόσμο. 
Υπολογίζεται ότι παράγουμε 1.300 διαφορετικά τυριά, δεύτερη είναι η Γαλλία με 1.200, ακολουθούν Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική από τις οποίες τα περισσότερα διαφορετικά τυριά τα παράγει η Ιταλία (περίπου 400)...

Όταν αναφερόμαστε σε "διαφορετικά τυριά" αναφερόμαστε σε γεύσεις.
Κοιτώντας λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία αθροιστικά στο μυαλό κάποιου έρχεται η εικόνα μίας χώρας ιδανικής για το προϊόν, και το επιχειρεί ν στο τομέα της τυροκομίας. 
Είναι μία χώρα που παράγει πολύ άρα καλύπτει τις ανάγκες της, έχει τεράστια εσωτερική αγορά άρα και "ασφαλιστική δικλείδα" για επέκτασή της αγοράς της στο εξωτερικό. 
Τέλος παράγει όλη τη γκάμα γεύσεων άρα και καλύπτει σχεδόν κάθε "θέλω" τυροφάγων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να διαμορφώσουμε τη καταναλωτική συμπεριφορά μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το τυρί είναι ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ *.
Ας κατανοήσουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω και ας σκεφθούμε πόσο κουτό είναι να αγοράζουμε τυριά προέλευσης εξωτερικού και πόσο κακό κάνουμε στη Χώρα μας και την οικονομία της, ειδικά σε ένα τομέα που δεν έχουμε δικαιολογίες για να μην προτιμούμε τα Ελληνικά προϊόντα. 
Και όμως αυτή η χώρα όχι μόνο δεν εξάγει τα προϊόντα που θα μπορούσε, αλλά εισάγει κιόλας για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. 
Η Ελλάδα έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών στα τυροκομικά προϊόντα!. 
Ο μέσος όρος εισαγωγών τυροκομικών ειδών στην Ελλάδα τη τελευταία 5ετία είναι 775 εκατομμύρια ευρώ κατ έτος και ο εξαγωγών 301 εκατομμύρια ευρώ. 
Είμαστε ως χώρα ελλειμματικοί κατά 447 εκατομμύρια το χρόνο σε ένα κλάδο που με βάση τα χαρακτηριστικά που αναλύσαμε στις προηγούμενες παραγράφους θα έπρεπε να είναι ένα από τα μεγάλα μας όπλα ως οικονομία και κατ επέκταση ως κοινωνία.
Αυτό πέρα από κατόρθωμα πόσο ταπεινωτικό μπορεί να είναι; 
Πόσο ταπεινωτικό είναι για τη χώρα που ανέπτυξε πρώτη τη τυροκομία με βάση ιστορικά στοιχεία.
Ας το ξανασκεφθούμε λοιπόν πριν παραγγείλουμε τη επόμενη φορά στο σούπερ μάρκετ "Γραβιέρα Ελβετίας" και " Κασέρι Ολλανδίας".* Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να διαμορφώσουμε τη καταναλωτική συμπεριφορά μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το τυρί είναι ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι το γάλα της κατσίκας χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα για παρασκευή τυριών. 
Ο Ηρόδοτος μας περιγράφει το "Σκυθίων" που παρασκευαζόταν από γάλα φοράδας. 
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο τυρί των Φρυγίων που παρασκευαζόταν από γάλα γαιδάρας ενώ μας αναφέρει πολύ συχνά τη χρήση του χυμού της συκιάς στο πήξιμο του γάλακτος κατά τη παρασκευή τυριών. 
Ο Πλίνιος αναφέρεται στο τυρί "Κύθνος" που ήταν λευκό, εξαιρετικής ποιότητας λόγω της τροφής των προβάτων με το θάμνο "Κύτισο".

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης!


Στη θέα τους την πρώτη φορά παραξενεύεσαι γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολο να πιστέψεις πως κάποιος ζωγράφισε τα σαλιγκάρια με διάφορα χρώματα και μοτίβα στο πλαίσιο μιας παράδοξης συλλογής Τέχνης. Κι όμως τα σαλιγκάρια που βλέπετε είναι αληθινά, με χρώματα και σχέδια που τους προσέδωσε η μητέρα φύση. Τα περίφημα Polymita picta είναι ευρέως γνωστά ως ζωγραφισμένα σαλιγκάρια και μοιάζουν με μικρά έργα Τέχνης που έρπουν στο έδαφος.
Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr
Τα σαλιγκάρια της Κούβας ζουν σε τροπικά δάση και προτιμούν τους κορμούς των δέντρων και τα κλαδιά για να ζήσουν, αφού τρέφονται με μύκητες και λειχήνες. Με μεγάλο και χρωματιστό κέλυφος, σε όλες τις αποχρώσεις του ουράνιου τόξου κλέβουν αμέσως τις εντυπώσεις και θεωρούνται κορυφαία στο είδος τους εξαιτίας της ομορφιάς τους. Στην Κούβα μάλιστα συλλέγονται και μετά από ειδική επεξεργασία συνθέτουν απίθανες συλλογές οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο διάσημα σουβενίρ.
 Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr
Σαλιγκάρια μικρά… έργα τέχνης! | dailyarticle.gr
Πηγή: perierga.gr

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΔΕΝ υπάρχει λέμε η γιαγιά! Πήγε να ψηφίσει με τρακτέρ! (φωτό)
Η γιαγιά Δήμητρα Καραμήτσου έφτασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στο εκλογικό κέντρο της Μεγάρχης Τρικάλων, οδηγώντας… τρακτέρ!

Η σούπερ γιαγιά, όπως διαβάζουμε στο trikalavoice.gr κατέβηκε βιαστικά από το τρακτέρ και μπήκε… σχεδόν τρέχοντας για να προλάβει να ψηφίσει…
 

Ενα πείραμα στην αγορά εργασίας

Οι Ελληνες εργοδότες δεν αναζητούν, πλέον, εργαζομένους ούτε οι Ελληνες -κυρίως νέοι- άνεργοι αναζητούν εργασία. Η θλιβερή αυτή διαπίστωση προκύπτει τόσο από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, όσο και από μεγάλες διαδικτυακές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας για ελεύθερους επαγγελματίες, σε διεθνές επίπεδο.
Πρόκειται για πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή τη ζήτηση και την προσφορά για εργασία. Από τη μία πλευρά είναι οι εργοδότες, που αναρτούν την εργασία που θέλουν να επιτελέσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Από την άλλη είναι οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κάνουν την προσφορά τους για να πάρουν τη δουλειά. Από τις πιο γνωστές πλατφόρμες διεθνώς είναι οι freelancer.com, peopleperhour.com, hireagreek.org (δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να δίνουν δουλειά εργοδότες του εξωτερικού σε Ελληνες) κ.ά.
Η έρευνα έδειξε ότι πολλοί Ελληνες ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν μεν εγγραφεί στις υπηρεσίες αυτές, έχουν αναρτήσει το προφίλ τους, αλλά παραμένουν... αδρανείς. Δεν κυνηγούν δουλειές, δεν βλέπουν συστηματικά τις αναρτήσεις για νέες εργασίες, δεν απαντούν αμέσως -ή καθόλου αρκετές φορές- σε προσκλήσεις για εργασία. Και το κυριότερο: δεν ενδιαφέρονται για «δουλίτσες» με μικρά ποσά. Ετσι, τα λεγόμενα «χαρτζιλίκια» των 50 ή των 100 ευρώ ανά υπηρεσία για μικροδουλειές (π.χ. μετάφραση κειμένου, επιδιόρθωση βλάβης ενός site κ.λπ.) περνούν σε Βρετανούς, Αμερικανούς, Γερμανούς, Ινδούς κ.λπ. - πλην των Ελλήνων.
Η «Καθημερινή», για να καταγράψει τη συμπεριφορά εργοδοτών και ελευθέρων επαγγελματιών στις υπηρεσίες αυτές, προχώρησε στο εξής πείραμα: έκανε εγγραφή ως εργοδότης, ανάρτησε διάφορες εργασίες με τις αντίστοιχες προσφορές και περίμενε αντιπροσφορές. Για να γίνει το πείραμα πιο αντιπροσωπευτικό, η «Κ» εμφανίστηκε ως εργοδότης διαφόρων μεγεθών, από διαφορετικούς κλάδους και από διαφορετικές χώρες. Ετσι, εμφανίστηκε ως απλός ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος δεν προλάβαινε κάποιες δουλειές και ήθελε να τις αναθέσει σε τρίτους (outsourcing), ως Βρετανός επιχειρηματίας που ζητούσε την κατασκευή διαφόρων site και ως Ελληνας μικροεπιχειρηματίας που ήθελε μεταφραστές για κείμενά του.
Το πείραμα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Το αποτέλεσμα; Δεν υπήρξε ούτε ένας Ελληνας ελεύθερος επαγγελματίας που διεκδίκησε τις δουλειές! Μόνο ένας εμφανίστηκε κάποια στιγμή, αλλά κατόπιν εορτής, αφού είχε δοθεί η δουλειά σε έναν ξένο, ζητώντας την επόμενη φορά να τον έχουμε υπ' όψιν. Ο εργοδότης του πειράματος, επειδή ήθελε να δώσει δουλειές κατά προτίμηση σε Ελληνες, προχώρησε σε ένα ακόμα βήμα: όταν αναρτούσε μια δουλειά την κοινοποιούσε σε Ελληνες του αντίστοιχου κλάδου (π.χ. για site σε προγραμματιστές και web developers, για συμβόλαια σε δικηγόρους κ.λπ.). Αποτέλεσμα; Δεν πήρε ούτε μία απάντηση! Ούτε αρνητική!
Αντίθετα, η εμπειρία από ελεύθερους επαγγελματίες από άλλες χώρες ήταν εντυπωσιακή. Είχαν συνδέσει την ανάρτηση νέων εργασιών με το email τους. Δεν προλάβαινε να αναρτήσει τη δουλειά και αμέσως τον κατέκλυζαν με τις προσφορές τους: καλύτερες τιμές, προηγούμενες δουλειές και στοιχεία προηγούμενων ευχαριστημένων πελατών κ.λπ. Και οι δουλειές αυτές δεν ήταν πάντα μεγάλες. Ηταν γύρω στα 50 με 60 ευρώ, ενώ αν ληφθούν υπ' όψιν η προμήθεια της υπηρεσίας και ο φόρος στο εισόδημα, τα πραγματικά ποσά ήταν ακόμα μικρότερα. Ετσι, λοιπόν, ο εργοδότης μας αποφάσισε σε κάποια στιγμή να αυξήσει τις τιμές. Δουλειές που τις «χτυπούσαν» άλλοι με 200 ή 400 ευρώ τις ανέβασε σε 700 ή 800 ευρώ. Τότε υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον από Ελληνες, αλλά μόνο στο επίπεδο της διερευνητικής επαφής. Ανέβασε κι άλλο τις τιμές και τότε υπήρξε μία προσφορά.
Βέβαια, τα ευτράπελα και η εφευρετικότητα για φοροδιαφυγή δεν αποτελούν προνόμια των Ελλήνων. Εξαίρεση αποτέλεσαν ελεύθεροι επαγγελματίες από τις λεγόμενες ανεπτυγμένες -δυτικές- χώρες. Αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, έπαιρναν τα λεφτά τους, πάντα πληρώνονταν μέσω της υπηρεσίας, δεχόμενοι τις επιβαρύνσεις. Και πάντα έκοβαν τιμολόγιο για τα λεφτά. Αντίθετα, ορισμένοι Ινδοί, Αφρικανοί κ.λπ. ζητούσαν από τον εργοδότη να δηλώσει λιγότερα λεφτά μέσω site και τα υπόλοιπα «μαύρα» με απ' ευθείας κατάθεση στον λογαριασμό τους (πρακτική που απαγορεύεται ρητά από τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών). Κατόπιν συζήτησης μαζί τους, προέκυψε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις χώρες αυτές «υπέφεραν» από υψηλές προμήθειες κατά τη μεταφορά χρημάτων και από μεγάλη φορολογία. Δηλαδή, το καθαρό κέρδος από μία δουλειά των 80 ευρώ για έναν Βρετανό δεν ήταν το ίδιο για έναν Ινδό. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι μόνο ενδεικτική, καθώς δεν τηρήθηκαν οι κανόνες της στατιστικής δειγματοληψίας ούτε αναρτήθηκαν δουλειές από όλους τους κλάδους με τα ίδια ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ώστε να υπάρξει σύγκριση.
  Πηγή: news.kathimerini.gr
by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Παλιές φωτογραφίες από Ελληνικά Σχολεία 
Χωρίς 5-small
Φωτογραφίες από το ελληνικό σχολείο παλιότερων χρόνων.


 ~  ΠΗΓΗ. Τρελλογιάννης από τη φωτογραφική λέσχη Σύρου
ΠΗΓΗ

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Η γνώμη του σοφέρ

   
Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΟΦΕΡ

Όταν πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1918, ο Μαξ Πλανκ άρχισε περιοδεία σε όλη τη Γερμανία. Οπουδήποτε τον καλούσαν, έδινε την ίδια διάλεξη πάνω στη νέα θεωρία της κβαντικής μηχανικής. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που ο σοφέρ του είχε μάθει απέξω το περιεχόμενο της ομιλίας του. «Πρέπει να έχετε βαρεθεί, κύριε Πλανκ, να λέτε συνεχώς τα ίδια. Σας προτείνω, στην προσεχή διάλεξη στο Μόναχο, να αλλάξουμε ρόλους. Θα καθίσετε στην πρώτη σειρά, φορώντας το κασκέτο του σοφέρ. Θα είναι μια αλλαγή και για τους δυο μας. Τι λέτε;» 
Ο Πλανκ το βρήκε διασκεδαστικό και δέχτηκε την πρόταση. Ο σοφέρ του εκφώνησε τον συνηθισμένο του λόγο πάνω στην κβαντική μηχανική μπροστά σ' ένα κοινό υψηλής κατάρτισης στη φυσική. Κάποια στιγμή ένας καθηγητής φυσικής σήκωσε το χέρι για να κάνει μια ερώτηση. Ο σοφέρ απάντησε: «Δε φανταζόμουν ότι σε μια πόλη τόσο προηγμένη όσο το Μόναχο θα μου έκαναν μια τόσο απλή ερώτηση. Nα παρακαλέσω λοιπόν τον σοφέρ μου να απαντήσει».
Συμπέρασμα:
Μην έχετε εμπιστοσύνη στη γνώση του σοφέρ. Μην συγχέετε το φερέφωνο της επιχείρησης, τον σόουμαν, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον αερολόγο, τον καλό ομιλητή ή τον διασπορέα κλισέ μ' εκείνον που έχει πραγματικές γνώσεις. Πώς θα τον αναγνωρίσετε; Έχει ένα χαρακτηριστικό που τον διακρίνει. Εκείνος που ξέρει πραγματικά, γνωρίζει τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Αν βρεθεί έξω από τον κύκλο της αρμοδιότητας του, είτε δε λέει τίποτα, είτε ομολογεί ότι δεν ξέρει. Ήρεμα, ακόμα και με κάποια υπερηφάνεια. Ενώ από το στόμα των σοφέρ θα ακούσετε τα πάντα, αλλά ποτέ το «δεν ξέρω».